MISSIE-STELLING
Ons streef daarna om die voortbestaan van die Afrikaanse kultuur in Australië te verseker en uit te bou.

Klub Waardes en Riglyne
• Is gebaseer op Bybelse en Christelike beginsels.
• Ons is kliënt georiënteerd en dien die klub en sy lede vir geen persoonlike of besigheidsvoordeel nie.
• Ons handel met eerlikheid en integriteit.
• Ons het geen assosiasie met enige politieke partye nie.
• Ons is innoverend en kreatief om die veranderende behoeftes van ons lede te dien.
• Ons aktiwiteite is gebaseer op professionele en gesonde besigheidsbeginsels.
• Ons werk in harmonie, as 'n span saam om die ”familie-eenheid” van die klub te versterk.
• Ons handhaaf familiewaardes en bied familie vriendelike aktiwiteite aan.
• Ons respekteer ons lede, die klub, ons gemeenskap en onsself.
• Ons is oop, eerlik en tydig in ons kommunikasie.
• Ons is tweetalig, praat beide Afrikaans en Engels, maar Afrikaans is die amptelike voertaal.

Ons Visie
• Geleenthede aan te bied om ons kultuur te beoefen en te promoveer.
• Hulp aan nuwe immigrante te verskaf met inskakeling in die gemeenskap en hulle in kontak te bring met netwerke vir integrasie.
• Ons ledetal uit te bou.
• 'n Heenkome/hawe te skep vir lede deur die verkryging van grond en geboue waar lede op 'n gereelde basis by mekaar kan kom.
• Finansieel stabiel te wees en daardeur die klub se toekomstige lewensvatbaarheid te verseker.
• Vennootskappe te stig met organisasies en kerke om ons doelwitte te bereik.
• Erkenning te gee aan uitstaande prestasie, bydraes en pogings van lede en families.
• Hulp en ondersteuning te verleen waar daar behoefte is, met die sensitiwiteit en respek vir mense se wense op privaatheid.
• Geleenthede aan te bied vir alle ouderdomsgroepe met 'n fokus op gesinspret, die skep van unieke en positiewe herinneringe wat mense saamsnoer.
• Te fokus op ons lede en die “Afrikaanse” gemeenskap in Australië.
• 'n Tuiste te skep vir ons skoolgaande kinders, jeug en jongmense waar hulle die geleentheid kry om saam met hul eie portuurgroep te kuier in 'n veilige familie  omgewing.
• Ons help in die promovering van lede se belange en besighede as deel van die inburgeringsproses en promovering van ons taal, kultuur en belange.